Search

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Czytaj więcej…

Zrozumiałem

Praktyki EFS

banerefs

UWAGA! STRONA DOTYCZY I EDYCJI PRAKTYK
STRONA DOTYCZĄCA II EDYCJI PRAKTYK ZNAJDUJE SIĘ POD ADRESEM: www.pwsz.kalisz.pl/praktyki


Realizowany w kaliskiej PWSZ projekt pt. "Program praktyk zawodowych w państwowych wyższych szkołach zawodowych" obejmuje organizację płatnych studenckich praktyk zawodowych na 13 kierunkach: Bezpieczeństwo wewnętrzne, Budownictwo, Elektrotechnika, Fizjoterapia, Informatyka, Inżynieria środowiska, Kosmetologia, Mechanika i budowa maszyn, Obronność państwa, Wychowanie fizyczne, Wychowanie fizyczne w zdrowiu publicznym, Zarządzanie oraz Zarządzanie i dowodzenie.

Do udziału w projekcie upoważnieni są wszyscy studenci w/w kierunków II, III i IV roku studiów I stopnia oraz I i II roku studiów II stopnia, studiów stacjonarnych i niestacjonarnych. Dopuszczalne jest przyjęcie na praktyki studentów I roku, posiadających w dniu rozpoczęcia praktyk liczbę punktów ECTS wystarczającą do zaliczenia I roku.

W ramach projektu możliwe do sfinansowania są:
a) stypendia dla studentów (wypłacane od 2. do 6. miesiąca praktyk, w łącznej kwocie 11 503,00 zł/studenta),
b) ewentualne dodatkowe koszty ponoszone przez studentów, takie jak koszty dojazdów, zakwaterowania, ubezpieczenia związanego z wykonywaniem praktyki itp., w maksymalnej kwocie 1700,00 zł brutto na jednego studenta,
c) wynagrodzenie opiekuna studenta ze strony pracodawcy przez okres 3 miesięcy, od 4. do 6. miesiąca praktyk,
d) wynagrodzenie opiekuna ze strony uczelni przez okres 3 miesięcy, od 4. do 6. miesiąca praktyk,
e) ewentualne dodatkowe koszty ponoszone przez studentów przygotowujących aplikacyjne prace dyplomowe, w maksymalnej kwocie 2000 zł brutto na jednego studenta.


 

REKRUTACJA DO PROJEKTU

VII rekrutacja uzupełniająca instytucji zainteresowanych podjęciem współpracy w zakresie organizacji praktyk
- ogłoszenie
- formularz rekrutacyjny

Rekrutacja studentów na praktyki
Rekrutacja studentów na praktyki finansowe ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego odbywa się zgodnie z kryteriami z zamieszczonego poniżej Regulaminu praktyk i wg terminów ogłoszonych przez dany wydział

- formularz zgłoszeniowy do udziału praktykach
- zał. 1 - dane uczestników projektu (dla osób niepracujących), instrukcja wypełniania formularza: tutaj
- zał. 1 - dane uczestników projektu (dla osób pracujących), instrukcja wypełniania formularza: tutaj
- zał. 2 - oświadczenie dla uczestników projektu dot. przetwarzania danych osobowych


KONTAKT Z WYDZIAŁOWYMI KOORDYNATORAMI PRAKTYK ZAWODOWYCH

Wydział Nauk Społecznych i HumanistycznychPlakat

mgr Magdalena Górczyńska - m.gorczynska@pwsz.kalisz.pl, tel. 62 76 79 501
mgr Grzegorz Kryjom

Wydział Politechniczny
mgr Halina Warsiewicz - h.warsiewicz@pwsz.kalisz.pl, tel. 62 76 79 682
mgr Sławomira Janiak -
s.janiak@pwsz.kalisz.pl

Wydział Rehabilitacji i Sportu
dr Piotr Szewczyk -
psz.wlkp@poczta.fm, tel. 62 76 79 559

Wydział Medyczny
(kierunek Kosmetologia)
inż. Sylwia Minta -
s.minta@pwsz.kalisz.pl, tel. 62 76 79 605


DOKUMENTY DO POBRANIA

Regulamin praktyk - wersja nr I (archiwalna)

Regulamin praktyk - wersja nr II (archiwalna)

Regulamin praktyk - aktualny - wersja nr III

Zarządzenie Rektora PWSZ w Kaliszu w sprawie zmian regulaminie praktyk


Załączniki do r
egulaminu:
1. Arkusz pilotażowej praktyki zawodowej.
2. Karta pracy praktykanta na pilotażowej praktyce zawodowej.
3. Szczegółowy program pilotażowej praktyki zawodowej.
4. Szczegółowy harmonogram pilotażowej praktyki zawodowej.
5. Dziennik praktyki zawodowej.
5. Dziennik praktyki zawodowej - cd.
6. Sprawozdanie praktykanta z pilotażowej praktyki zawodowej.
7. Protokół zaliczenia pilotażowej praktyki zawodowej.
8. Sposób wystawiania ocen podczas trwania i zaliczania pilotażowych praktyk zawodowych.


Oświadczenie do rozliczania kosztów dojazdu na praktyki
Dodatkowe wyjaśnienie dotyczące rozliczania dodatkowych kosztów dojazdu w ramach projektu
Wniosek o przyznanie stypendium
Oświadczenie do rozliczania kosztów związanych z pracami dyplomowymi

Wniosek o przyznanie stypendium składany jest przez każdego studenta, w terminie maksymalnie 10 dni po zakończeniu pierwszego miesiąca praktyki, za który studentowi przysługuje stypendium. Wniosek jest składany do uczelnianego opiekuna praktyk, który następnie przekazuje go do Działu Kwestury.

Podstawą do wypłacenia stypendium jest składany cyklicznie - w ciągu maksymalnie 10 dni po zakończeniu danego miesiąca rozliczeniowego - prawidłowo uzupełniony zał. nr 2 do regulaminu (Karta pracy praktykanta na pilotażowej praktyce zawodowej). Karta pracy składana jest do uczelnianego opiekuna praktyk, który następnie przekazuje go do Działu Kwestury. Załącznik znajduje zastosowanie również na praktyce kursowej - w takim wypadku studenci proszeni są o zmianę w nagłówku formularza słowa "PILOTAŻOWEJ" na "KURSOWEJ".

Wszystkie dokumenty, na których znajdują się wielokolorowe logotypy unijne, muszą być drukowane również w kolorze.


Efekty kształcenia

Bezpieczeństwo wewnętrzne: tab. 1, tab. 2, tab. 3
Budownictwo: tab. 1, tab. 2, tab. 3
Elektrotechnika: tab. 1, tab. 2, tab. 3
Fizjoterapia: tab. 1, tab. 2, tab. 3
Informatyka: tab. 1, tab. 2, tab. 3
Inżynieria środowiska (I stopień): tab. 1, tab. 2, tab. 3
Inżynieria środowiska (II stopień): tab. 1, tab. 2, tab. 3
Kosmetologia: tab. 1, tab. 2, tab. 3
Mechanika i budowa maszyn: tab. 1, tab. 2, tab. 3
Obronność państwa (I stopień): tab. 1, tab. 2, tab. 3
Obronność państwa (II stopień): tab. 1, tab. 2, tab. 3
Wychowanie fizyczne: tab. 1, tab. 2, tab. 3
Wychowanie fizyczne w zdrowiu publicznym: tab. 1, tab. 2, tab. 3
Zarządzanie: tab. 1, tab. 2, tab. 3
Zarządzenie i dowodzenie: tab. 1, tab. 2, tab. 3


PROMOCJA PROJEKTU


Promocja projektu "Program praktyk zawodowych w państwowych wyższych szkołach zawodowych" realizowana jest zgodnie z wytycznymi dostępnymi na stronie Portalu Funduszy Europejskich: tutaj.

Do pobrania:
- plakat informacyjny (uczelnia)
- plakat informacyjny (zakład pracy)
- wzór identyfikatora